Algemene voorwaarden

Het is verstandig deze boekings- en reserveringsvoorwaarden te lezen. Zowel u als CeskySight vinden hierin de rechten en plichten. Na een reservering van een accommodatie bij CeskySight, bevestigt u met de voorwaarden van onze organisatie akkoord te gaan.


TOEPASSING

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties die worden verhuurd door CeskySight.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. CeskySight wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.


1.BEGRIPSBEPALING

De huurder: de persoon die met CeskySight een overeenkomst sluit met betrekking tot huur en gebruik van accommodatie.

De gebruiker of gast: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.

De eigenaar: De wettelijke eigenaar van de accommodatie, welke deze mag verhuren en/of degene die gemachtigd is om de accommodatie te verhuren.

De beheerder: De door de eigenaar aangestelde persoon voor het beheren van de accommodatie. De beheerder is meestal in het bezit van de sleutel.

De overeenkomst d.i. de boeking waarover boekingskosten zijn verschuldigd.

De reissom: De huursom vermeerderd met toeslagen, verzekeringen en borgsom.


2. RESERVERINGEN

2.1 Wanneer CeskySight een reservering in behandeling neemt ontvangt u binnen 5 werkdagen een schriftelijke reserveringsbevestiging, als de door u gewenste accommodatie vrij is. Na het versturen van de reserveringsbevestiging door CeskySight is de overeenkomst tot stand gekomen.

2.2 Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging zendt CeskySight u een factuur. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan CeskySight.

2.3 CeskySight neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

2.4 CeskySight behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen jongeren, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

2.5 De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, welke naar zijn aard van korte duur is.

2.6 Per reserveringsbevestiging wordt u € 20,-- boekingskosten in rekening gebracht. Voor een combinatiereis (meerdere locaties in opeenvolgende weken) berekenen wij deze kosten . slechts eenmalig


3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Cesky Sight niet verplicht die te accepteren. Het staat Cesky Sight vrij om te bepalen of en in hoeverre deze wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval CeskySight uw wijzigingen accepteert, kan CeskySight u wijzigingskosten in rekening brengen.


4. IN-DE-PLAATSSTELLING

4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie en/of onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met CeskySight.

4.2 Indien u en CeskySight zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover CeskySight voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art.3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.


5. PRIJZEN

5.1 U bent aan CeskySight verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering. Indien de kosten van CeskySight (energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft CeskySight het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan u in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal die prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en hebt u het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering en of de factuur door CeskySight is verzonden.

5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW.


6. EXTRA KOSTEN

6.1 De huurder is behalve de huurprijs ook boekingskosten, een toeslag voor schoonmaakkosten en energieverbruik en toeristenbelasting verschuldigd. Bij enkele accommodaties is een vergoeding verschuldigd voor bedlinnen en keukentextiel.


7. BETALINGEN

7.1 Na ontvangst van uw reserveringsbevestiging en factuur dient u binnen 8 dagen 30% van de reissom en de premie van een eventuele annuleringsverzekering of reisverzekering te voldoen.

7.2 Het restantbedrag van de reissom dient te zijn ontvangen door CeskySight uiterlijk 6weken voor de dag van aanvang van het verblijf als vermeld in de bevestiging van de reservering.

7.3 Bij reservering binnen 6 weken voor aanvang van uw verblijf moet de gehele reissom ineens voldaan worden, binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/factuur. Als bij aankomst op het park of bij de accommodatie blijkt dat het bedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van CeskySight, dan dient u het (restant van het) bedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan Cesky Sight u het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteiten ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van CeskySight, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden

7.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal CeskySight u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt CeskySight zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die CeskySight als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die CeskySight in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. CeskySight heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing.

7.5 CeskySight heeft steeds het recht om vorderingen op u, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met de door u betaalde bedragen.


8. AANKOMST EN VERTREK

8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, van 15.00 tot 19.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10.00 uur verlaten te worden.

8.2 Indien het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door CeskySight. Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.


9. REGLEMENTEN

9.1 Alle gasten welke verblijven op een vakantiepark dienen zich te houden aan de voor de parken vastgestelde regels, vastgelegd in een Park Reglement. Dit reglement kunt u bij aankomst opvragen bij de receptie.

Alle huurders en gebruikers welke verblijven in een privé accommodatie dienen zich te houden aan de vastgestelde regels door de huiseigenaar vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement. Dit Huishoudelijk Reglement is in de accommodatie aanwezig.

9.2 Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan CeskySight besluiten de gasten geen toegang te verlenen.

9.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de website voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.

9.4 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen.

9.5 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels heeft CeskySight het recht de huurder en iedere andere gebruiker meteen uit de accommodatie te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

9.6 Indien de beheerder of het parkmanagement ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is deze gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.


10. HUISDIEREN

10.1 Afhankelijk van de accommodatie wordt maximaal één huisdier van de huurder of gebruikers toegelaten. Dit dient direct bij reservering te worden op gegeven. In dat geval wordt door CeskySight een toeslag in rekening gebracht aan u, welke door u voldaan moet worden. CeskySight behoudt zich het recht voor om - zonder opgave van redenen – een huisdier te weigeren. Op enkele parken en in een aantal accommodaties wordt een huisdier niet toegestaan.

10.2 Huisdieren hebben geen toegang tot waterpartijen, zwembaden, restaurants, overdekte centrumfaciliteiten en andere openbare gelegenheden op het park of bij de accommodatie. Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten, buren of omwonenden.

10.3 Hondenmand dient meegenomen te worden en een vlooienband voor honden/katten is verplicht.

10.4 Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.

10.5 Voor het vervoer van dieren naar landen binnen de EU geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een paspoort volgens Europees model. De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen rabiës en identificatie door middel van een chip of tatoeage is verplicht. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten die voor uw bestemming vereist zijn.


11. GEBRUIK ACCOMMODATIE

11.1 De huurder en gebruikers zijn verplicht om bij de accommodatie bedlinnen te huren, mits dit niet door de eigenaar van de accommodatie wordt verstrekt.

11.2 De huurder dient bij vertrek de accommodatie bezemschoon op te leveren. Dat wil zeggen de keuken schoon achterlaten en geen vuile vaat laten staan. De koelkast schoon en zonder etensresten en de vuilniszakken in de container. Het beddengoed afhalen en opvouwen.

11.3 De huurder en gebruikers, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie in het park, gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur.

11.4 Daarnaast zijn de huurder en gebruikers steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan CeskySight en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van zichzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.


12. BORGSOM

12.1 CeskySight vraagt van u bij aanvang van het verblijf (afhandeling door de beheerder) of bij reservering een borgsom. De borgsom bedraagt minmaal € 200,00 per accommodatie, maar kan bij huur door groepen door CeskySight worden verhoogd.

12.2. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord- die Cesky Sight kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van huurder en degenen die de huurder vergezellen.

12.3. In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is CeskySight gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen.

12.4 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is CeskySight bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).

12.5 De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/accommodatie en/of overige kosten) van CeskySight op de huurder en/of gebruikers terugbetaald. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.


13. ANNULERINGSKOSTEN

13.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Wij raden u dan ook aan om een annuleringsverzekering af te sluiten. Alleen schriftelijke annuleringen worden door ons in behandeling genomen.

Wanneer u geen annuleringsverzekering afsluit of annuleert met een reden die niet onder de dekking van de "Europeesche"  valt, dan bent u de volgende betaling verschuldigd:

• 40% van de reissom bij annulering tot 6 weken voor de dag van aanvang van de huurperiode

• 60% van de reissom bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode.

• 90% van de reissom bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode.

• 100% van de reissom bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de huurperiode.

Bij annulering worden de reeds betaalde reserveringskosten en verzekeringspremies niet gerestitueerd.

Annuleringen welke voor de annuleringsverzekering in aanmerking komen, worden behandeld conform de verzekeringsvoorwaarden van de "Europeesche" .

13.2 U kunt zich tegen dit risico verzekeren door tegelijk met uw reservering een annuleringsverzekering af te sluiten.

13.3 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.


14. VOORUIT RESERVEREN

14.1 De mogelijkheid bestaat om een reservering te verrichten voor een periode waarin de tarieven nog niet gepubliceerd zijn. Als aanbetaling dient de huurder € 40,00 vooruit te voldoen, welke met het definitieve huursom verrekend zal worden. Indien de voorlopige reservering niet omgezet wordt in de definitieve reservering vindt restitutie plaats van de aanbetaling.


15. OVERMACHT EN WIJZIGING

15.1 In het geval CeskySight (al dan niet tijdelijk) niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal CeskySight binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor een andere accommodatie, andere periode etc.).

15.2 Overmacht aan de zijde van Cesky Sight bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van CeskySight, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

15.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft CeskySight het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. CeskySight zal dan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.


16. OPZEGGING

16.1 CeskySight heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.


17. AANSPRAKELIJKHEID

17.1 CeskySight aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit bungalowkluisjes en zwembadlockers), verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf op één van onze parken en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of andere faciliteiten van CeskySight, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van CeskySight of (één van) haar werknemers.

17.2 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. CeskySight is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.

17.3 CeskySight is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

17.4 Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad is in ieder geval beperkt tot maximaal e 75.000,00 bij persoonlijke ongelukken per gast per verblijf en aansprakelijkheid voor materiële schade is in ieder geval beperkt tot maximaal € 1.500,00 per huurder/gebruiker per verblijf.

17.5 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van CeskySight of de accommodatie ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in de accommodatie bevinden.

17.6 U vrijwaart CeskySight voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming in de accommodatie bevinden.

17.7 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter te laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u dan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.


18. KLACHTEN

18.1 Ondanks de zorg en de inspanning van CeskySight kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardige klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van het park of de beheerder van de accommodatie van uw verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit het park van uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: CeskySight, Prins Hendrikkade 3A, 8801 JK Franeker o.v.v. reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf, parknaam en/of accommodatienummer. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft u tot uiterlijk 3 maanden na vertrek uit het park de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie in Den Haag dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies.


19. TOEPASSELIJK RECHT

19.1 Op de overeenkomst tussen u en CeskySight is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


20. REISDOCUMENTEN

20.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. CeskySight aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.


21. PRIVACY

21.1 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Dit bestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven.

21.2 Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. U heeft het recht om ons te verzoeken, u mede te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.


22. ALGEMEEN

22.1 Kennelijke druk- en zetfouten binden CeskySight niet.

22.2 Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.