Tsjechische taal leren in 10 minuten – mluvíte česky?

Tsjechische taal leren in 10 minuten – mluvíte česky?

De Tsjechische taal vertoont maar weinig overeenkomsten met het Nederlands. Het is dan ook lastig om voor je vakantie perfect Tsjechisch te leren spreken. Maar dan hoeft ook niet! Met een paar woorden en vooral de durf om het gewoon te proberen, kom je al een heel eind. De Tsjechen zullen het alleen maar geweldig vinden dat je je best doet om hun taal te spreken.

Wij helpen je een eindje op weg met wat handige woorden en zinnen in de Tsjechische taal. De uitspraak staat tussen haakjes.

Veelvoorkomende woorden en uitdrukkingen:

Ja – Ano (ah-noh)

Nee – Ne (neh)

Astublieft – Prosím (pro-siem)

Dank je/u wel – Děkuji (djeh-koe-jie)

Goedendag – Dobrý den (doh-brie den)

Hallo – Ahoj (ah-hoi)

Tot ziens – Na shledanou (nah-schle-da-noow) of informeler: Nashle (nah-schleh)

Pardon – Je mi to líto (jeh mie toh lie-toh)

Hoe gaat het met u? – Jak se máte? (jak seh maa-teh?)

Hoe gaat het met jou? – Jak se máš? (jak seh maasj?)

Met mij gaat het goed – Mám se dobře (maam seh doh-brzjeh)

Hoe heet je? – Jak se jmenuješ? (jak seh jmeh-noe-jesj?)

Ik heet ______ Jmenuji se ______ (jmeh-noe-jie seh _____)

Aangenaam Těší mě (tjeh-sjie mnjeh)

Eet smakelijk! Dobrou chut’! (doh-broow choetj!)

Proost! Na zdraví! (nah zdrah-vie!)

Waar is het toilet?- Kde je zachód? (gdeh jeh zaa-chod?)

Hoeveel kost dit? – Kolik stojí tohle? (koh-liek sto-jie toh-leh?)

Om misverstanden te voorkomen:

Ik spreek geen Tsjechisch – Neumím mluvit česky (neh-oemiem mloeviet tsjes-kie)

Spreekt u Engels? – Mluvíte anglický? (mloe-vie-teh an-glie-tskie?)

Ik begrijp het niet – Nerozumím (neh-roh-zoe-miem)

Ik heb een woordenboek nodig – Potřebuji slovník (poh-trzjeh-boe-jie slov-niek)

Ik wil graag Tsjechisch spreken -Chci mluvit česky (chtsie mloe-viet tsjes-kie)

In noodgevallen

Ik heb hulp nodig – Potřebuji pomoc (poh-trzjeh-boe-jie poh-mots)

Bel de politie! – Zavolejte policii! (zah-voh-leej-teh poh-lie-tsie!)

Er is een ongeluk gebeurd! – Stale se nehoda! (stale se nehoda!

Er zijn (geen) gewonden – Jsou tu poranění (Nikomu se nic nestalo) (jso-oetoe poranjenjie (njikomoe se njits nestalo)

Onderweg

Kunt u mij dat  laten zien op de kaart? Můžete mi ukázat na mapě? (moe-zjeh-teh mie oe-kaa-zat nah mah-pjeh?)

Een ticket naar _____, alstublieft. Jednu jízdenku do _____, prosím. (jed-noe jiez-den-koe doh_____ proh-siem)

Waar gaat deze trein heen? – Kam jede tento vlak? (kam jeh-deh ten-toh vlak?)

Hoe kom ik bij _____? Jak se dostanu do _____? (jak seh dos-tah-noe doh _____?)

Sla linksaf – Odbočte vlevo (od-botsj-teh vleh-voh)

Sla rechtsaf – Odbočte vpravo (od-botsj-teh vprah-voh)

Kijk uit! – Pozor! (Poh-zor!)

Hoeveel kost de tramrit? – Kolik stojí jízda v tramvaji? (koh-liek stoh-jie jie-zdah vtram –vaa-jie?)

Volgende halte _____ –  Příští zastávka: _____. (przjie-sjtie zah-staav-kah: _____.)

Getallen

0 nula (noe-lah)

1 jeden / jedna / jedno (jeh-den / jed-nah / jed-noh)

2 dva / dvě (dvah / dvjeh)

3 tři (trzjie)

4 čtyři (tsjtie-rzjie)

5 pět (pjet)

6 šest (sjest)

7 sedm (seh-dum)

8 osm (oh-sum)

9 devět (deh-vjet)

10 deset (deh-set)

Als je deze woorden en zinnen uit je hoofd leert, kom je al een heel eind. Kun je nog meer Tsjechisch aan? Probeer dan eens de volgende tongbrekers uit te spreken.

Strč prst skrz krk.
(sturtsj purst skurz kurk)
Steek je vinger door je keel.
Deze zin bevat helemaal geen klinkers (a, e, o, u, i). De klemtoon ligt op de r. De klemtoon kan in het Tsjechisch ook op de l liggen. Als je het lastig vindt, kan het helpen om een uh-klank voor de l of de r in te voegen.

Třistatřiatřicet stříbrných stříkaček stříkalo přes třistatřiatřicet stříbrných střech.
(trzie-stah-trzie-ah-trzie-tset strzjie-bur-niech strzjie-kah-tsjek strzie-kah-loh przjes trzie-stah-trzie-ah-trzie-tset strzjie-bur-niech strzjech)
Driehonderddrieëndertig zilveren sproeiers spoten over driehonderddrieëndertig zilveren daken.

Pštros s pštrosicí a pštrosáčaty šli do pštrosačárny.
(psjtros spsjtro-sie-tsie ah psjtro-saa-tsjaa-tih sjlie doh psjtro-sah-tsjaar-nih)
Een struisvogelmannetje en een struisvogelvrouwtje met hun struisvogelkuikens liepen naar het struisvogelverblijf.

V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová.
(vhlah-vnie roh-lie lor-dah Rol-fah hraal Vlah-die-mier Leh-raus ah nah klah-vier hraa-lah klaa-rah kraa-loh-vaa)
De hoofdrol van Heer Rolf speelde Vladimir Leraus en op de piano speelde Klara Kralova.

Wil je je Tsjechische taalvaardigheid verder uitbreiden, dan vind je op YouTube allerlei filmpjes die kunnen helpen, zoals deze:

Daarnaast kan CeskySight de volgende cursussen aanraden:

Locallingo

Loecsen.com

Wil je alle kennis in de praktijk brengen?

Boek dan snel je vakantie en Klik hier voor de mooiste vakantiehuizen van Tsjechië

Over de schrijver
Mijn naam is Jellie Banga. Mijn passie voor Tsjechië ontstond jaren geleden, toen ik in 2005 met mijn man en drie dochters voor het eerst op vakantie ging naar Tsjechië. Na die eerste vakantie waren we voorgoed verliefd op Tsjechië. Dat was de start van CeskySight op. Inmiddels is CeskySight uitgegroeid tot een volwaardige reisorganisatie met meerdere medewerkers. Mijn passie is mijn werk geworden en dat maakt me ontzettend gelukkig. Via deze site deel ik mijn kennis en ervaring met jou.
Andy
Door

Andy

op 11 Oct 2021

If you would ever like to learn Russian, there is a website that has all the materials needed to begin your studies.https://golearnrussian.com/blog/

Reactie plaatsen